Педагогічна рада

План проведення педагогічної ради:

І.Доповідь «Удосконалення  змісту , форм і методів національно-патріотичного виховання учнівна засадах гуманізації освітнього закладу.

(  виступ заступника директора з виховної роботиСкрипниченко О.О.)

II.Співдоповіді  вчителів :

 

1.Формування національної свідомості  молодших школярів на уроках і в позаурочний час(вчитель початк.кл.Мельник Л.І)

2  Формування патріотизму на уроках суспільствознавчих дисциплін.

3. Гуманітарний потенціал природничо-математичних дисциплін в патріотичному вихованні учнів.

4. Виховання національної самосвідомості на уроках мови та літератури.(Шаутдінвова.С.Г.)

5. Вихованняпатріотизмузасобаминавчальнихпредметів художньо-естетичних дисциплін.

6.Психологічні засади патріотичного виховання учнів( виступ шкільного психолога).

7. Інновації  в патріотичному  та громадянському вихованні   учнів( виступ класного керівника).

8. Роль шкільної бібліотекипатріотичному вихованні учнів.(Маркіна.І.Ю)

9. Роль учнівського самоврядування в становленні громадянина-патріота.(Ісупова.І.О.)

 

Рішенняпедагогічної ради педколективу ЗОШ №17 від23.10.2015р.

 РІШЕННЯ:

 1. В системінаціонально-патріотичноговихованняучнівпріоритетнимивважати  наступнінапрямироботи:
  • Вихованняправовоїкультури, поваги до КонституціїУкраїни, законівУкраїни, державноїсимволіки – Герба, Прапора, ГімнуУкраїни та історичнихсвятинь;
  • Формуваннядуховнихцінностейукраїнськогопатріота: почуттяпатріотизму. Національноїсвідомості, любові до українського народу, йогоісторії, УкраїнськоїДержави, рідноїземлі, родини, гордості за минуле й сучасне на прикладах історіїукраїнського народу та кращихзразківкультурноїспадщини;
  • Формуванняпсихологічної та фізичноїготовностімолоді до виконаннягромадського і конституційногообов’язкущодовідстоюваннянаціональнихінтересів та незалежностідержави. Військово-патріотичневихованняшколярів;
  • Розвитокфізичного, психічного та духовногоздоров’я; задоволенняестетичних і культурних потреб особистості. Традиційнівиховні заходи;
  • Співпраця з питаньнаціонально-патріотичноговиховання молодого покоління.
 2. З метою активізаціїроботи з військово-патріотичноговиховання та підвищенняякісногорівнявиховнихзаходів з цієїпроблеми:

організуватиобговоренняосновнихнапрямівпатріотичноговихованнясередучителів, учнів, батьків;

 • розробити та затвердити заходи з патріотичноговиховання у 2015-2016 н.р. на основіДержавноїКонцепціїнаціонально-патріотичноговиховання
 • взяти участь уреалізаціїміськихзаходів з патріотичноговиховання;
 • залучатибатьківськугромадськість до проведеннязаходівнаціонально-патріотичноговиховання, волонтерів, представниківгромадськихорганізацій, воїнів ЗСУ;
 • продовжуватиспівпрацю з міськими музеями, бібліотеками. Оформитипостійнодіючувиставку в шкільнійбібліотеці;
 • відкоригуватизміст та структуру методичноїроботи з педагогічними кадрами у напрямкупосиленняроліпатріотичноговиховання в організаціїнавчально-виховногопроцесу;
 • посилити роботу щодоматеріально-технічногозабезпеченнякабінету ЗВ;

 

 1. З метою забезпеченняповноїреалізаціїДержавноїКонцепціїнаціонально-патріотичноговиховання:

посилитиінформаційно-пропагандистську роботу середбатьків, учнівщодонаціонально-патріотичноговиховання;

 • активізуватиспільну роботу ,щодовпровадження форм та методівпатріотичноговиховання;
 • провести тижденьнаціонально-патріотичноговиховання;

 

 • провести виховні заходи у III чверті 2015-2016 навчального року національно-патріотичної тематики (квест та брейн-ринг);
 • проаналізуватипропозиціївчителівшколищодоактивізаціїнаціонально-патріотичноговихованняшколярів;
 • вивчитиформи і методиреалізаціївиховнихцілей на уроках гуманітарного циклу згідно з Концепцією;
 • З метою постійноговідслідкуваннявиховнихдосягненьучнів:

продовжитианкетуванняучнів, батьків, педагогів;

 • організуватитворчізвітикерівниківгуртків, класнихкерівників;
 • вивчити та проаналізувати на нарадіпридиректорові стан роботигуртківпошукового, краєзнавчого та патріотичноговиховання;
 • вивчити стан викладання предмету «ЗахистВітчизни»; 
 • Розробити систему контрольнихзаходів з виконаннярішеньданоїпедради з урахуваннямпропозицій.

 

 

Воспитательная работа в школе

         Система управления процессом воспитания в школе № 17

 

      Полноценное обучение невозможно без воспитания. Вопросы образования, воспитания подрастающего поколения волновали и волнуют педагогов всегда. Эта вечная проблема особенно остро встает на рубежах столетий, поскольку связана с резким изменением отношения к человеку со стороны общества, государства. Да и человеку трудно приспособиться к новым условиям. Но в самом тяжелом положении оказываются педагоги-воспитатели, занимающиеся подготовкой молодых людей к жизненным трудностям и невзгодам. В условиях общественного развития процесс воспитания и обучения в школе № 17 рассматривается как интегративная образовательная система, в которой воспитание и обучение поставлены на одну ступень, так как органически взаимосвязаны и обеспечивают всестороннее развитие учащихся

            Взаимодействие педагогов и учащихся.

 

Воспитание в школе № 17 реализуется через воспитательный процесс - это взаимодействие педагогов и детей с целью ориентации их на самовоспитание, самоопределение ,самоорганизацию, самоактуализацию .

 

Сотрудничество педагогов и учащихся как условие успешного развития  самоуправления в школе.

 

                 В результате проведенного мониторинга психологического портрета современного учителя и ученика было выявлено, что наиболее эффективным методом педагогического воздействия является сотрудничество, сотворчество, содружество.

        Одним из основных направлений модернизации образования является подготовка личности к созидательному преобразованию окружающего мира. Известно, что современный выпускник не всегда способен адаптироваться  к изменяющимся условиям жизни. Нужно учиться находить себе применение на рынке труда. Именно школа должна сформировать потребность в жизненном росте и самоактуализации, а пусковым механизмом процесса самопознания, самоорганизации и является школьное самоуправление.

      Изучив социальный заказ и результаты психологических и педагогических исследований, школа определила для себя цели, задачи воспитания, перспективы развития личностей воспитателей и воспитанников в условиях становления коллектива.

      Воспитательный процесс – это взаимодействие педагогов и детей с целью ориентации их на самовоспитание, самоопределение, самоорганизацию и самоактуализацию.

       Самовоспитание – это осуществляемое человеком управление собственной деятельностью, направленное на изменения своей личности в соответствии с поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями.

    Самоопределение – это постепенное формирование у школьников внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития (профессионального, жизненного, личностного).

       Одна из основных проблем образования и воспитания – это проблема гармонии педагогических воздействий, создание благоприятной образовательной среды.

     Наиболее адаптивной формой управления сотрудничеством педагогов и учащихся мы  избрали самоуправление. Его девизы: "Учимся работать, руководить и подчиняться, планировать работу и рапортовать о ее выполнении". Прежде, чем запустить механизм  деятельности детского самоуправления, ребятами  совместно с педагогами разработано положение этого объединения. Сколько споров и дискуссий возникало при обсуждении проекта деятельности, его структуры и отчетности!? Так как большинству учащихся свойственно качество лидера, Совет школы решил осуществлять руководство через «Правящие круги», определив строго определенный круг обязанностей. У каждого правящего круга есть свой куратор-координатор из числа педагогического коллектива, управляющий процессом деятельности по различным направлениям.  Перед педагогами и учащимися школы стоят общие задачи и осуществляется интеграция педагогического управления и детского самоуправления, которые в большей степени соответствуют такому явлению, как сотрудничество.

     Важной организационной стороной взаимосвязи педагогического управления и школьного самоуправления является делегирование ответственности и полномочий, т.е. передача части управленческих функций от педагогов к учащимся.

Делегирование полномочий и ответственности сопровождается поддержкой педагогов, которые своими действиями создают условия для управленческой деятельности детей и оказывают содействие в реализации принятых органами самоуправления решений. Планирование, организация, подведение итогов многообразной деятельности заставляют детей и педагогов вступать в разнообразные отношения – постоянные, временные, периодические. Они возникают, складываются, развиваются, а иногда и разрушаются в процессе выполнения совместных дел. Они составляют костяк, основу всей структуры взаимоотношений.

Вся деятельность осуществляется в 4 этапа:

 

 • это выбор КТД (коллективно-творческие дела);
 • разработки выбранного дела;
 • проведения КТД;
 • сопоставление результата с замыслом.

Еще в октябре 2010 года, по инициативе Совета школы, проведено анкетирование учащихся среднего и старшего звена «Копилка школьных праздников». В эту копилку каждый ученик нашей школы мог внести свое предложение с названием школьных мероприятий. Так родилась циклограмма школьных праздников.

Советом школы разработаны также правила поведения учащихся и положение о поощрениях школы №17.

Это все теоретическая, документальная деятельность. А та конкретная, которая видна в повседневной школьной жизни?!

Итак, что же такое детское самоуправление? Это способ организации коллективной жизни через форму самоуправления. А тогда, спросите вы, что же такое соуправление? Современная наука и практика пытаются развести понятия – соуправление и самоуправление. Часть ученых и практиков считают, что в школе  с начало  надо развивать соуправление, а затем самоуправление. Дети не могут самостоятельно управлять, а поэтому в начале надо строить соуправление – совместное управление вместе с  взрослыми – это Совет школы.Совет школы не только не дает простор развитию самоуправления, но и сам не может развиваться, так как его деятельность ограничена решениями педагогов и родителей. Ученые считают, когда дети научатся управлять сами, тогда и будет развиваться самоуправление.

Опираясь, на анализ научной литературы по проблеме самоуправления, мы пришли к выводу, что самоуправление и соуправление взаимосвязаны.

       И в заключении хотелось бы сказать, что становление и развитие воспитательной системы - процесс долгий и длительный. Но взрослых и детей в нашей школе объединяет не просто цель, а именно вера в возможность преодоления трудностей.  Без общего воодушевления сотрудничества достигнуть трудно. Общая цель только тогда будет достигнута, когда будут приложены все усилия педагогов и учащихся. В нашей школе много талантливых учеников и педагогов, которые постоянно стремятся создать творческую атмосферу в школе. Они прилагают все усилия, чтобы школьная жизнь была интересной увлекательной, насыщенной, чтобы школа стала очагом культуры, добра, справедливости, чтобы школа стала «вторым домом, в котором хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку».

 

А как считаете ВЫ ?Перед Вами анкета, на вопросы которой мы попросили бы Вас ответить.

 

Анкета-размышление.

Инструкция.

 Уважаемые коллеги! Просим Вас отразить Ваше мнение на проблему организации самоуправления в средней общеобразовательной школе№17, подчеркнув одно из высказываний, которое Вам кажется верным.

 

1. Самоуправление – это актуально и востребовано.

2. Самоуправление – это не наш современный метод.

3. Самоуправление = Соуправление.

 

Какой тезис соответствует Вашему мнению. Отметьте любым  отличительным значком.

 

1. а) Дисциплина – это свобода.

б) Дисциплина – это неволя.

 

2. а) Учит жизни не книга, а опыт.

б) Учит жизни не опыт, а книга.

 

3. а) Надо жить легко, как птица, не вычисляя завтрашний день.

б) Надо жить, каждый день давая себе отчет, что и как сделано.

 

Спасибо за сотрудничество!